Infobrokering a wywiad gospodarczy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]rsu_normal-150x150

Żeby zakreślić obszar kompetencji leżących po stronie infobrokeringu oraz po stronie wywiadu gospodarczego trzeba zauważyć różnice pomiędzy tymi dziedzinami, oraz poznać ich istotę.

Obecnie jest zauważalna tendencja do utożsamiania tych dwóch pojęć, należy jednak pamiętać, że nie są one tożsame przy czym jednak posiadają kilka cech wspólnych, które poprzez swoją charakterystykę powodują równoważenie tych pojęć w ogólnym odbiorze

Drugim skojarzeniem jakie nasuwa się gdy słyszymy hasło wywiad gospodarczy to ściąganie wierzytelności. W utrwalaniu tego mylnego schematu mają udział w głównej mierze firmy które pod szyldem ?Wywiadowni gospodarczej? świadczą usługi windykacji, co z kolei z istotą wywiadu gospodarczego niewiele ma wspólnego.

Zarówno infobrokering jak i wywiad gospodarczy skupiają się najogólniej ujmując na poszukiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji celem jej wykorzystania przez zlecającego. Główną różnicę pomiędzy tymi dwoma dziedzinami stanowią: zlecający oraz obszar w jakim poszukiwana jest informacja, a co za tym idzie ? jej rodzaj. O ile usługi infobrokerskie są skierowane do wszystkich, o tyle klientami wywiadu gospodarczego w głównej mierze są przedsiębiorcy, ponieważ posiadanie informacji dotyczących otoczenia biznesowego czy potencjału konkurencji umożliwia skuteczne zarządzanie oraz planowanie działań i strategii przedsiębiorstwa umacniając jednocześnie jego pozycję na rynku.

Wywiad gospodarczy możemy dzielić ze względu na narzędzia i metody jakimi się posługuje. Źródła klasyfikują je na ?wywiad biały? lub ?wywiad legalny? działający w granicach prawa, oraz koegzystujący z nim niestety ?wywiad czarny? lub ?wywiad nielegalny? będący niczym innym jak szpiegostwem gospodarczym ? czyli pozyskiwaniem informacji gospodarczych przy użyciu nielegalnych, często stojących w konflikcie z prawem metod i narzędzi. Ta specyfika sprawia, że część firm świadczących usługi wywiadu gospodarczego skupia się głównie na usługach kontrwywiadowczych, czyli wszelkich działaniach mających na celu udaremnienie praktyk szpiegostwa gospodarczego poprzez zwiększenie ochrony własności informacji w firmie, wykrywaniu nielegalnych praktyk wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu, ujawnianiu potencjalnych niebezpieczeństw i zagrożeń w procesach przetwarzania, gromadzenia i dostępu do informacji. To z kolei powoduje, że w strukturach ogólnie pojętego wywiadu gospodarczego możemy znaleźć firmy związane z branżą IT, specjalizujące się w tego rodzaju usługach.

Infobrokering jest dziedziną ogólną, oznacza to, że jest w stanie dostarczyć informacji nie tylko stricte biznesowych, ale również naukowych, okołonaukowych, technicznych oraz w zasadzie każdej innej na życzenie klientów. W ostatnich latach na rynku Polskim w ślad za rynkami zachodnimi zauważalna jest profesjonalizacja firm infobrokerskich w poszczególnych obszarach rynku, jak np. farmaceutyka, finanse czy prawo. Tendencja ta świadczy o dużym wzroście zainteresowania ze strony zleceniodawców pozyskiwaniem rzetelnej informacji w zakresie zagadnień ich interesujących. Dzięki takiej profesjonalizacji firmy infobrokerskie są w stanie szybciej i dokładniej odpowiedzieć na zapytanie klienta, dostarczyć mu wyczerpujących danych, dotrzeć do interesujących klienta źródeł, lub pośredniczyć w kojarzeniu partnerów biznesowych w poszczególnych segmentach rynków.

Widać wyraźnie, że infobrokering i wywiad gospodarczy skupiają się na informacji, lecz poprzez swoją specyfikę operują na różnych płaszczyznach, znamienną rzeczą jest fakt, że często przy realizacji niektórych zleceń infobrokerzy korzystają z usług wywiadu gospodarczego bo posiada on narzędzia i wiedzę umożliwiającą dostarczenie potrzebnych danych z obszarów nie objętych penetracją firm infobrokerskich. Drugą istotną rzeczą jest to, że firmy świadczące wywiad gospodarczy nie będą uczestniczyły w mediacjach pomiędzy potencjalnymi partnerami biznesowymi, bo to z kolei nie leży w ich właściwości.

Odmienne spektrum podejścia do informacji pod kątem zapotrzebowania jak i źródeł informacji powoduje że infobrokering i wywiad gospodarczy stanowią wzajemnie uzupełniające się dziedziny, posiadające jednak odmienne kompetencje w zakresie rodzaju poszukiwanej informacji, narzędzi którymi się posługują, sposobu zbierania czy też gromadzenia informacji , źródeł, sposobów analizy oraz usług dodatkowych takich jak wspomniane mediacje w przypadku infobrokeringu czy specjalistyczne doradztwo w zakresie zabezpieczeń zbiorów informacyjnych w przypadku wywiadu gospodarczego.

aut.Rafał Surowy (Gazeta Finansowa nr 41 / 2011)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]